Avtalevilkår/studentkontrakt for elever ved Boreakademiet AS

Ved bestilling av kurs hos Boreakademiet, aksepterer du vilkårene i denne avtalen, den anses som gyldig i det du mottar bekreftelse på din bestilling sammen med link til angrerettskjema fra Boreakademiet på e-post.

Denne bekreftelsen og avtalevilkårene utgjør til sammen din kontrakt med Boreakademiet AS. Du godtar også at Boreakademiet AS (org nr. 928 00 5763), lagrer følgende personopplysninger:

 • Navn, adresse, e-post og telefonnummer

Om eleven søker støtte i Lånekassen, må Boreakademiet også lagre fødsels- og personnummer den tid eleven mottar støtte, dette mottar vi fra Lånekassen ved godkjenning av søknad og lagres kryptert.

Betalingsforpliktelser

Registreringsavgift: 2.290 kr, betales innen 14 dager etter bestillingsdato. Registreringsavgiften er ikke refunderbar, men inngår som 10% av studieavgiften.

Resterende studieavgift (90%), forfaller ved valgt oppstartsdato: 20.610 kr

Studieavgift utgjør totalt: 22.900 kr

Boreakademiet tilbyr også mulighet for delbetaling.

Eventuelle andre kostnader:

Eksamensavgift til fylkeskommunen, i 2024 er denne på kr 1.305 pr. eksamen og forfaller ved oppmelding til eksamen.

Tilgang til PC/Mac med internett er nødvendig for å kunne gjennomføre undervisning og eksamen, kostnader knyttet til dette må dekkes av eleven selv.

Studentkontrakt

1. Forpliktende kontrakt

Ved bestilling av kurs hos Boreakademiet, aksepterer du vilkårene i denne avtalen, den anses som gyldig i det du mottar bekreftelse på din bestilling sammen med link til angrerettskjema fra Boreakademiet på e-post. Denne bekreftelsen og avtalevilkårene utgjør til sammen din kontrakt med Boreakademiet AS.

Bestillingen er økonomisk bindende og gir deg status som nettstudent hos Boreakademiet fra avtalt oppstartsdato.

Ved bestilling av fagpakken i brønnteknikk via boreakademiet.no på nett, gjelder angrerettloven (les mer i punkt 8. om angrerett).

2. Skolestart og varighet

Ved bestilling av fagpakken i brønnteknikk vil du få tilgang til nettbasert undervisning med støtte fra lærer i følgende fag via vår læringsplattform:

 • Boring (BRT2007)
 • Komplettering og brønnservice (BRT2008)
 • Prosedyrer og praksis (BRT2009)
 • Tverrfaglig eksamen i brønnteknikk er sammensatt av disse 3 fagene og har eksamenskode BRT2010

Undervisningen gjennomføres normalt over ett semester, vår eller høst og regnes som en fulltidsutdanning.

 • Vårsemesteret starter ca. 15. august og høstsemesteret starter ca. 15. januar. Du vil motta påloggingsinformasjon rundt 14 dager før ordinær oppstart om du ikke har valgt tidlig oppstart.
 • Man kan starte på kurset før ordinær oppstart, du kan begynne på høstkurset fra 15. mars og vårkurset fra 15. oktober om du ønsker dette, men man vil ikke kunne motta støtte fra Lånekassen utenom det oppsatte semesteret man er påmeldt kurs (januar-juni, eller august-desember)

Skolen avsluttes når siste eksamen (normalt tverrfaglig) er gjennomført i slutten av mai eller november.

Tilgang til onlineundervisning er avhengig av når man starter på kurset. For høst eller vårkurset er det maksimalt 9 måneders tilgang avhengig av når man starter. Dersom man ønsker ytterligere tilgang til kursene utover det man har kjøpt, kan man forlenge tilgangen i en periode opp til 6 måneder mot en avgift på 30% av studieavgiften. Dette gir ikke rett på utdanningsstøtte fra Lånekassen for det påfølgende semesteret.

3. Betalingsforpliktelser

Studenten skal betale registreringsavgift/administrasjonsgebyr, studieavgift og andre avgifter i samsvar med de betingelser som er anført i kontrakten (jf. vilkårenes forside).

Studenter plikter å betale en registreringsavgift/administrasjonsgebyr på kr 2.290 som forfaller til betaling innen 14 dager etter at kontrakten er undertegnet. Studieavgiften og andre avgifter som spesifisert på kontraktens forside forfaller til betaling ved studiets start. Registreringsavgift blir ikke refundert, bortsett fra i de tilfeller skolen avlyser studiet.

Boreakademiet forbeholder seg retten til å stenge din tilgang til onlineundervisning og læringsressurser, dersom skolepenger ikke er betalt etter avtale. Ved midlertidig utestengelse vil fravær meldes til Lånekassen og støtten vil opphøre frem til skolepenger er betalt og aktiviteten gjenopptatt. Boreakademiet er ikke forpliktet til å gjennomføre allerede gjennomført undervisning på nytt etter at skolepenger er betalt. Ved vesentlig betalingsforsinkelse forbeholder Boreakademiet seg retten til å heve avtalen og kreve erstatning for økonomisk tap, se nærmere under punkt 5.4.

Vi tilbyr sikker betaling med Vipps/VISA/Mastercard via SwedbankPay.

4. Skolens ansvar

Skolen skal gjennomføre utdanningen i samsvar med de planer som på forhånd er forelagt studenten. Skolen kan likevel foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier det. Skolen må dokumentere og begrunne hvorfor endringene er nødvendige.

Skolen forbeholder seg retten til å avlyse studiet som følge av liten deltagelse eller av andre årsaker som er utenfor skolens kontroll. I slike tilfeller vil studenten få refundert innbetalt registreringsavgift/administrasjonskostnad og studieavgift. Dersom skolen avlyser studietilbudet som følge av liten deltakelse må varsel om avlysning sendes studenten så tidlig som mulig og senest 2 uker før studiestart.

5. Studentens ansvar

Studenten skal sette seg inn i skolens reglement slik disse til enhver tid fastsettes av skolen, og skal følge dette.

Kopiering av studiemateriell, dataprogram eller annen informasjon som tilhører skolen, eventuelt noen skolen har avtale med, må ikke forekomme uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra skolen. Adresseendring må straks meldes skolen skriftlig.

Dersom studenten har et spesielt behov for tilrettelegging av undervisningen ber vi om at dette oppgis i forbindelse med bestilling.

5.1 Eksamensoppmelding

Boreakademiet kan veilede og assistere deg i forbindelse med eksamensoppmelding, men det er ditt eget ansvar å melde deg opp i alle fag innen gitt frist og sjekke at du har brukt riktig fagkode. Utdanningsmyndighetene er ansvarlige for at eksamen blir avviklet etter de regler som gjelder for privatister. Boreakademiet tar forbehold om at det kan skje endringer i eksamensforskriftene i tiden mellom skolestart og eksamen. Endringer av betydning skal varsles via skolens læringsplattform.

5.2 Lånekassen

Dersom du skal søke støtte i Lånekassen, må det i forbindelse med inngåelse av kontrakt settes opp en studieplan som beskriver i hvilket semester du skal ta eksamen i de ulike fagene. Boreakademiet kan ikke behandle din søknad til Lånekassen før en slik studieplan foreligger. Studenten forplikter seg også til å starte undervisningsopplegget det gis støtte for, før Boreakademiet bekrefter lån og stipend for studenten. Dersom du ikke avlegger eksamen i henhold til din studieplan, fører det til at du blir forsinket i utdanningen din. Det medfører at lån ikke blir omgjort til stipend, og det kan få konsekvenser for fremtidige lån.

Studenten forplikter seg til å gjøre seg kjent med Lånekassens regelverk.

Lånekassen: I forkant av avtaleinngåelse med Boreakademiet, plikter du selv å forsikre deg om at du er kvalifisert til å få lån/stipend fra Lånekassen, dersom skolepenger skal finansieres med dette. Avslag fra Lånekassen gir deg derfor ikke fritak fra ordinære avbruddsregler.

5.3 Medvirkning til undervisning og deltagelsesplikt

Det forventes at du følger undervisningsopplegget ved Boreakademiet ved å aktivt benytte læringsressursene, levere innleveringer og gjennomføre «test deg selv» oppgavene i kurset. Nettundervisning stiller store krav til deg som student og det er viktig at du jobber jevnt med kurset frem mot eksamen.

Det føres ikke fravær for nettundervisning, men Boreakademiet vurderer løpende din fremdrift i kurset ut fra tidsbruk og innleveringer. Dersom man uteblir fra undervisning over tid, vil man motta varsel fra skolen og fraværet vil rapporteres til Lånekassen.

5.4 Brudd på avtalen fra studenten

Dersom du bryter avtalen kan Boreakademiet vise til misligholdsbeføyelser som følger av avtalen her, lov eller uskreven rett. Dette innebærer at Boreakademiet bl.a. kan:

 • holde tilbake sin ytelse (stenge din tilgang til onlineundervisning og læringsressurser).
 • heve avtalen dersom avtalen misligholdes vesentlig. Dette innebærer at avtalen mellom deg og Boreakademiet avsluttes, at Boreakademiet ikke er forpliktet til å gi deg undervisning og at du mister tilgang/utestenges fra undervisning og læringsressurser som beskrevet over.

Boreakademiet kan i tillegg kreve erstatning for sitt økonomisk tap dersom du ikke oppfyller avtalevilkårene. Dette innebærer at Boreakademiet minst vil kreve registreringsavgift og skolepenger på lik linje med punkt 6.1 om avbrudd dersom kontraktens heves eller ytelsen holdes tilbake.

På samme måte som ved avbrudd, gjelder punkt 6.4 om force majeure også for din plikt til å betale erstatning for brudd på avtalen.

5.5 Helsekrav for arbeid offshore

Alle som arbeider offshore må ha en gyldig helseattest. Om det er usikkerhet knyttet til eventuell utstedelse av helseattesten, anbefaler Boreakademiet at man avklarer dette med godkjent petroleumslege før man melder seg på kurs. Eventuelt avslag på helseattest gir ikke rett på refusjon av kursavgift.

Boreakademiet har ikke anledning til å gi råd ift. helseattesten, dette må rettes til godkjent helsepersonell, men vi anbefaler spesielt de som har en eller flere kjente diagnoser om å avklare dette i god tid før kursstart.

6. Studieavbrudd

6.1 Studentens studieavbrudd:

a) Ved oppsigelse av studieplass før studieoppstart vil studenten bare bli avkrevd registreringsavgiften/administrasjonskostnaden.

b) Avbrudd onlineundervisning:

Etter angrerettloven har du 14 dagers angrerett etter kontraktsinngåelse. Siden det kan være avvik mellom tidspunkt for kontraktinngåelsen og oppstart av onlineundervisning, fastsettes angreretten på 14 dager til det seneste tidspunktet regnet fra enten tidspunktet eleven får tilgang til læringsplattformen eller tidspunktet for kontraktsinngåelsen. Ved avbrutt skolegang etter angrerettens utløp, må du betale skolepengene i sin helhet.

c) Skolen vil ved dokumentert sykdom eller ved andre tungtveiende grunner etter skriftlig søknad fra eleven kunne godkjenne midlertidig avbrudd i studiet

d) Ved avbrudd som følge av innkalling til militær- eller siviltjeneste har studenten rett til å foreta midlertidig avbrudd i studiet dersom militær- eller siviltjenesten gjør det umulig eller urimelig tyngende å gjennomføre studiet i henhold til opprinnelige planer og studenten har varslet skolen omgående etter å ha mottatt innkallingen.

e) Dersom studiet må avbrytes på grunn av uforutsette, alvorlige forhold som gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure) betales bare for mottatt undervisning. Se også punkt 6.4

6.2 Formkrav og varsel om avbrudd

Dersom studenten avbryter studiet midlertidig eller sier fra seg studieplassen skal skriftlig varsel om dette sendes skolens administrasjon uansett årsak.

Skolen plikter å informere studenten om at henvendelsen fra eleven er mottatt og blir behandlet uten ugrunnet opphold.

Dersom du trekker deg før skolepenger er betalt, vil registreringsavgiften likevel ikke refunderes. Skolepenger som er innbetalt utover registreringsavgiften refunderes, med de modifiseringer som følger av punkt 6.1b

6.3 Bevisbyrde

Studenten har bevisbyrden og må godtgjøre årsaken til studieavbrudd for de tilfeller hvor studenten har rett til midlertidig eller endelig avbrudd, jf. punkt 6.1

6.4 Force majeure

Dersom studiet avbrytes pga. uforutsette, alvorlige forhold på studentens side som gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure slik som f. eks alvorlig sykdom eller ulykker), betaler du bare skolepenger for tilbudt undervisning. Slike forhold må dokumenteres med legeerklæring og leveres sammen med skriftlig avbruddsmelding til lærestedet senest innen to uker etter påbegynt fravær.

7. Mislighold av kontrakten

7.1 Skolens mislighold

Dersom skolen misligholder kontrakten ved at den ikke gir det studietilbudet, eventuelt ikke den kvalitet på dette, som studenten har krav på etter kontrakten, har skolen rett til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud. Så fremt ikke forholdet kan utbedres i samsvar med ovennevnte, kan studenten enten kreve prisavslag, eller heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold fra skolens side. Melding om slik heving må gis skolen innen rimelig tid.

Skolen vil da refundere betalte avgifter.

Eventuelle erstatningskrav følger alminnelige erstatningsrettslige prinsipper som ved forbrukerkjøp.

7.2 Studentens mislighold

Ved mer enn 14 dagers forsinket betaling av registreringsavgift/administrasjonsgebyr eller studieavgift eller annen kontraktfestet godtgjørelse til skolen, skal studenten betale renten i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 17.12.76 nr. 100, og purring vil bli sendt. Det vil påløpe et purregebyr på kr 50,-. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter at purring er sendt, vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven av 13.05.88 nr. 26 med forskrift fastsatt i kongelig resolusjon av 14.07.89.

Ved vesentlig mislighold av kontrakten fra studentens side, kan skolen heve den etter forutgående varsel. Skolen skal gi skriftlig melding om slik heving.

8. Angrerett

Studenten har 14 dagers angrerett på avtaler om studieplass som er inngått via fjernsalg, for eksempel på internett, jf. angrerettloven av 20.06.14 nr. 27 § 21 første ledd, jf. § 1. Fristen starter å løpe i det avtalen er inngått og studenten har fått nødvendige opplysninger om angrerett, samt tilgang til angrerettskjema, jf. angrerettloven § 21 tredje ledd, jf. § 8 første ledd bokstav h.

 • Studenter som bruker angreretten stilles som om avtalen aldri var inngått, jf. angrerettloven § 23.

Angrerettskjema sendes til: post@boreakademiet.no eller Boreakademiet AS, Tyssedalsvegen 10B, 5750 ODDA

Angrerettskjema: https://boreakademiet.no/wp-content/uploads/Angrerettskjema.pdf

9. Fornøydhetsgaranti

Boreakademiet har fornøydhetsgaranti. Det vil si at dersom du ikke er fornøyd med undervisningen/ressursene, kan du ha rett på å ta kurset på nytt påfølgende semester uten å betale kursavgiften på nytt.

9.1 Fornøydhetsgarantien gjelder

 • Dersom du har hatt jevn progresjon i fagene gjennom kurset og gjennomført minst 70% av modulene, inkludert test deg selv og refleksjonsoppgaver.
 • Dersom du ønsker å benytte fornøydhetsgarantien må dette meldes inn per e-post til post@boreakademiet.no i løpet av inneværende semester.

9.2 Fornøydhetsgarantien omfatter ikke:

Oppmeldingsavgift til eksamen.